Emeklilik Nedeni İle İşçinin İş Akdinin Feshi

Çalışma hayatında emeklilik hakkını kazanmış çalışanın, işveren tarafından iş akdinin feshi ihtilaf yaratabilecek konulardandır. İşverenin çalışanın iş akdini emeklilik nedeni ile geçerli nedenle feshetmesinin hukuken mümkün olduğu durumlarda çalışan işe iade davası açamayacak ancak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Bu Konuda Yargıtay 22. HD 2011/12567 E. ve 2012/12533 K. ve 05.06.2012 tarihli kararı emsal kararlardandır. Karara konu davada, davacı feshin geçersizliğine ve işe iade talebinde bulunmuştur. Mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır, davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

Yargıtay kararında özetle; personel yönetmeliğinde veya toplu iş sözleşmesinde emekliliğe hak kazanmış personelin iş sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin düzenlemelerin, objektif ve genel bir şekilde uygulandığı taktirde geçerli olduğunu, somut olayda öncelikle söz konusu aylık ücretli personel yönetmeliğinin ilgili maddesinin saat ücretli personele de uygulanmasının işçiye tebliği edilip edilmediği araştırılması gerektiğini, beyaz yakalı – aylık ücretli personel hakkındaki uygulamanın mavi yakalı saat ücretli personel hakkında emsal teşkil etmeyeceğinin unutulmaması gerektiğini, diğer taraftan işyerinde benzer toplu iş sözleşmesi hükmü bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini, belirterek bozma kararı vermiştir.

Yargıtay söz konusu kararıyla, personel yönetmeliğinde veya toplu iş sözleşmesinde yer alan emekliliğe hak kazanmış personelin iş sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemelerin objektif ve genel bir şekilde uygulandığı takdirde geçerli fesih nedeni oluşturacağının altını çizmiştir. Emekliliğe hak kazanan personelin iş akdinin söz konusu gerekçe ile feshedilmesi için personel yönetmeliği veya toplu iş sözleşmesindeki düzenleme tek başına yeterli olmayacak ayrıca söz konusu düzenlemenin işyerinde objektif bir şekilde uygulanması gerekecektir.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.