Maaş Haczi Yazısı Geldiğinde Ne Yapmalı ?

image

İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Çünkü maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Yine belirtmekte fayda var maaş haczi tebligatları sadece Adliyeden gelmez SGK, Vergi Dairesi ve diğer tüm resmi dairelerden gelebilir bu yüzden tüm tebligatlarda tebliğ aldığınız tarihi mutlaka not alınız ya da gelen tebligatın üzerine yazınız.

Gelelim maaş haczi konusuna, şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında maaş haczi yazısı geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız. Cevap verilmeme hali İİK 357 md. gereğince suç sayıldığı için alacaklı veya alacaklı vekilince şikayetçi olunduğu takdirde iş yeri yetkilileri hakkında ceza davası açılacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır. Bu hususta bir çok Yargıtay Kararı mevcuttur.

YARGITAY – 12. H.D. ‘nin 19.02.2014 tarihli 14/1794 Esas, 14/4486 Kararı

ŞİKAYET DAVASI – ŞİKAYETÇİ İŞVEREN TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLEN ÜCRET BORDROLARI CELP EDİLEREK MAAŞ HACZİ NEDENİYLE BORÇLUNUN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMAYAN MİKTARIN BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET : Mahkemece şikayetçi işveren tarafından SGK’ya bildirilen ücret bordroları celp edilerek maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenip şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmaksızın eksik inceleme ile borçlunun şikayetçi üçüncü kişi nezdinde ücret alacağının bulunmadığı kabul edilip şikayetçinin bankadaki hesabı üzerine konulan haciz işleminin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. (2004 S. K. m. 355)

Dava : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine, borçlu A… hakkında, şikayetçi üçüncü kişi M…’nın yanında işçi olarak çalıştığı ve şikayetçi işverene borçlunun almakta olduğu maaşının veya ücretinin haczine dair 05.05.2010 tarihli maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, kesinti yapılmaması nedeniyle İİK.nun 355 ve devamı maddeleri gereğince üçüncü şahıs şikayetçinin kamulaştırma alacağı üzerine haciz konulduğu, …bankası tarafından icra dosyasına 13.628,13 TL gönderildiği anlaşılmıştır.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK.nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK.nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş ve ücretinden keserek, hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK.nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para, ayrıca mahkemece hüküm alınmasına hacet kalmaksızın, icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır.

Somut olayda takip dosyasında bulunan SGK’ya ait cevaba göre şikayetçi işveren konumunda olmakla borçlu A… hakkında şikayetçi işverene borçlunun almakta olduğu maaşının veya ücretinin haczine dair 05.05.2010 tarihli haciz müzekkeresinin tebliği İİK.nun 356.maddesinde yazılı hüküm ve sonuçları doğurur.

O halde mahkemece şikayetçi işveren tarafından SGK’ya bildirilen ücret bordroları celp edilerek maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenip şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmaksızın eksik inceleme ile borçlunun şikayetçi 3.kişi nezdinde ücret alacağının bulunmadığı kabul edilip şikayetçinin bankadaki hesabı üzerine konulan haciz işleminin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

  • Maaş Haciz Yazısına Nasıl Cevap Verilir ?

Maaş haczine müzekkeresine cevaben doğru bilgi vermek zorundasınız. Bu hususu çeşitli durumlar için açıklamakta fayda var.

Tebligat geldiğinde borçlu şahıs sizinle çalışıyorsa ; Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir. Kesinlikle maaş haciz müzekkeresinde yazılan oranda ( genellikle bu oran ücretin 1/4 ünün haczi şeklindedir ) kesinti yapılmalıdır. Yine ilgili kuruma gelen yazıya cevaben ” kısmına borçlu şahsın şirketinizde çalıştığını ve maaş haczi gereğince maaşına haciz konulduğunu ve alacağı maaştan kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağını ” bildirmeniz gerekmektedir.

Çalışanınız tebliğden önce işten ayrıldıysa ; İki durum söz konusu olacaktır. Birincisi çalışanınız istifa etmişse, istifa dilekçesiyle birlikte işçinin özlük dosyasından işten çıkış belgesinin temin edilerek icra dosyasına gönderilmesi gerekir. İkinci ihtimal işten çıkarıldıysa yine fazla mesai, prim, kıdem tazminatını.. vs alacak haklarının dosya alacağı kadarı kesilip icra dosyasına yatırılmalıdır. Gönderilen maaş haczi yazılarında borç miktarı yazılıdır. Ancak yine belirtmekte fayda var ki ilgili kurumdan güncel tutarı öğrenmek sonrasında ödeme yapmak gerekir.

Kesintiler devam ederken çalışan işten ayrılırsa  ; fazla mesai, prim, kıdem tazminatını.. vs alacak haklarının dosya alacağı kadarı kesilip icra dosyasına yatırılmalıdır. Yine borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adreslerini icra dosyasına bildirmeniz gerekecektir.

Maaş haczi yazısında belirtilen borçlu şahıs sizin yanınızda hiç çalışmadıysa ;  7 gün içerisinde borçlu kişinin hiçbir zaman çalışanınız olmadığını bu nedenle kendisine maaş ödemesininde söz konusu olmadığını icra dosyasına beyan etmemiz gerekmektedir. Yine burda da  cevap verilmeme hali İİK 357 md. gereğince suç sayıldığı için alacaklı veya alacaklı vekilince şikayetçi olunduğu takdirde iş yeri yetkilileri hakkında ceza davası açılacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır. Bu hususta da bir çok Yargıtay Kararı mevcuttur.

slayt_2

  • Gelen Yazıya Cevap Vermeye Yetkili Kim ?

İşveren şahıs ise işverenin kendisi ya da avukatı, işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı tarafından maaş haczi cevabı verilebilir. Kurumlara cevap verirken vereceğiniz cevap yazısının bir nüshasını yetkili memur tarafından görüldü alarak saklayınız.

  • Maaştan Ne Kadar Kesinti Yapılacak ?

Gelen maaş haciz müzekkeresinde yazılan oranda ( genellikle bu oran ücretin 1/4 ünün haczi şeklindedir ) kesinti yapılmalıdır.

Ancak ; 4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmaktadır. Kanunun 35’inci maddesinde “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç” belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir.

Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez.

  • Personel Maaş İcra Kesintisi Ve Muhasebe Yevmiye Kaydı

Süreç, ilgili resmi kurumdan gelen yazı ile başlamakta ve yazı ile belirtilen oranlar dahilinde yapılan kesintilerin ödenmesi dahilinde tüm borç bitince sona ermektedir.

Tabi ki bu süre içerisinde personelin işten çıkması halinde durumun ve gerekli bilgi ve evrakların kuruma sunulması ile yükümlülük ortadan kalkar ve süreç sona erer.

Hemen belirtelim işçi için yapılan bu icra işlemleri dolayısıyla harcanan mesai veya ek masraflar işçiden rücu edilemez.

Ayrıca bu nedenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek içinde tek başına yeterli değildir. Bu hususta bir çok Yargıtay kararı mevcuttur.

Tabi ki işveren işçinin gerekli diğer koşulları sağlamış olması halinde ihbar ve kıdem tazminatları ödeyerek iş akdini tek taraflı fesih yoluna gidebilir. Burada unutulmaması gereken ” haklı nedenin ” olmaması sebebiyle işçinin işe iadesini talep edebileceğidir (!)

Ne yazık ki tecrübelerle sabittir ; küskün personel size icra kesintileri için harcayacağınız mesaiden daha fazlasına mal olacaktır.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.