Müteahhit inşaatı sözleşmede belirlenen kesin süre içerisinde bitirememesi durumunda kararlaştırılan cezai şart tutarını ödemekle yükümlüdür.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
36. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 2875
Karar: 2019 / 984
Karar Tarihi: 20.05.2019

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

MAHKEMESİ: İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 22/11/2016
NUMARASI: 2014/715 E. – 2016/778 K.
DAVANIN KONUSU: Tazminat
KARAR TARİHİ: 20/05/2019

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyadaki tüm belgeler ve dairemiz üyesi tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı … ile arsa sahibi olan dava dışı …. ve … San. Ve Tic. Ltd. Şti. (kiralayanlar) arasında 26/03/2007 tarihinde … ili … İlçesi … Mahallesi … ada… numaralı parsele ilişkin kira sözleşmesi imzalandığını, kira sözleşmesine konu olan bu taşınmaz üzerinde alışveriş merkezi yaptırmaya karar verildiği, bu çerçevede davacılar ile davalı … İnş. Şirketi arasında 16/04/2007 tarihli inşaat sözleşmesi imzalandığını, imzalanan sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca işin başlangıç tarihinin 15/04/2007 olduğunu, teslim süresinin ise inşaat ruhsatının alınmasını takip 220 gün olarak belirlendiğini, buna göre somut olayda teslim süresinin 03/07/2008 tarihinde dolduğunu, inşaat işinin başlamasından bir süre sonra taraflar işi takip eden temsilcilerinin yetkileri ve iş sahibi … ödeme tarihleri ile ilgili olarak inşaat sözleşmesi’nin 15 ve 12. Maddelerinin tadiline dair ek sözleşme yaptıklarını, davalı müteahidin işin tamamlanıp teslim edilmesi için belirlenen 03/07/2008 tarihi geldiğinde inşaatı bitirip teslim etmediğinden borçlu temerrüdüne düştüğünü, inşaat sözleşmesi ile üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranan müteahide çeşitli defalar ihtarname gönderilmiş olmasına rağmen müteahidin borçlu temerrüdünde kalmaya ve bu husustaki haksız tutumunu sürdürmeye devam ettiğini, davalı yüklenicinin talebi üzerine davacılar iyi niyetli bir yaklaşım göstererek davalı yükleniciye işi tamamlayabilmesi için bir şans daha tanımaya karar verildiğini ve davalı müteahit ve garanti verenle yaptıkları 31/12/2008 tarihli ek sözleşme ile davalı müteahide işi tamamlaması ve teslimi için 6 aylık kesin ek süre verdiklerini, diğer davalı …. de 2. Ek sözleşmenin 3.16. Maddesi uyarınca müteahidin inşaat sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti ettiğini, müteahidin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde meydana gelen tüm zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ettiğini, gösterilen tüm anlayış ve iyi niyete karşın müteahidin ikinci ek sözleşme hükümlerini de ihlal ettiğini ve inşaatı bitirmek için herhangi bir faaliyette bulunmadığını, bunun üzerine İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/864 değişik iş sayılı dosya ile yaptırılan delil tespitinde imal edilen kaba inşaatın toplam inşaat seviyesinin %13’üne tekabül ettiği ve müteahhidin ikinci ek sözleşme tarihinden sonra herhangi bir imalat yapmadığı, sadece zemin kat kolon kalıplarını yerleştirmiş olduğunun 06/04/2009 tarihi itibari ile tespit edildiğini, 22/05/2009 tarihinde İzmir 1. Asliye ticaret Mahkemesi’nin 2009/1248 değişik iş sayılı dosyası üzerinden yaptırılan ikinci delil tespitinde de inşaatta herhangi bir ilerleme olmadığı, yapılan işlerin %13 seviyesinde olduğu ve geri kalan işlerin mevcut inşaat hızı göz önüne alındığında 167 aylık bir zamanda tamamlanabileceğinin tespit edildiğini, müteahhidin kesin vade olarak kararlaştırılan 30/06/2009 tarihinde sözleşme konusu inşaatı bitirip teslim edemeyeceğinin kesinlik kazanması üzerine müvekkilleri … ve …. 27/02/2008 ve 31/12/2008 tarihli ek sözleşmeler ile değişik 16/04/2007 tarihli inşaat sözleşmesini 19/06/2009 tarihinde haklı olarak feshettiğini, ayrıca davacı …’nın da müteahhitle imzalamış olduğu ve inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartına bağlı olarak yürürlüğe girecek olan alt kira sözleşmesini de 25/06/2009 tarihi itibari ile feshettiğini, davacıların ortak taleplerinin müvekkilleri davacıların dava konusu inşaat sözleşmesi gereğince kendi edimlerini tam ve zamanında yerine getirdiklerini ve sözleşme gereğince ücret alacağı kapsamında müteahhide 287.527,00-USD+KDV ödeme yaptıklarını, nitekim 31/12/2008 tarihli ek sözleşmenin 3.1.,3.7. Ve 3.14. Maddelerinde iş sahipleri tarafından müteahhide ücret alacağı kapsamında 287.524,00-USD+KDV ödendiği yazılı olmakla bu husus tartışmasız bir şekilde sabit olup taraflar arasında ihtilaf konusu olmadığını, dava konusu inşaat sözleşmesinin feshi nedeni ile müteahhide ödenmiş olan 287.524,00-USD+KDV’nin davalılardan tahsili gerektiğini ve talep edildiğini, davalı müteahhidin borca aykırı davranışı nedeni ile müvekkilleri davacıların davalılardan 270.000,00-USD tutarında cezai şart alacağı doğduğunu, nitekim 31/12/2009 tarihli ek sözleşmenin 3.4. Maddesi ve 31/12/2009 tarihli ek sözleşmenin 3.12. Maddesi uyarınca müteahhit 16/04/2007 tarihli asıl sözleşmenin 9.2. Maddesi gereğince işlemiş olan 270.000,00-USD cezai şart borcunun doğduğunu ve inşaatı 6 aylık kesin süre içerisinde bitirememesi durumunda bu cezai şart tutarını ödeyeceğini kabul ve ikrar ettiğini, inşaatı 6 aylık kesin süre içerisinde bitiremeyen müteahhidin 270.000,00-USD tutarındaki cezai şart borcunu ödemekle yükümlü olduğunu, Yargıtay kararlarında ve öğretideki görüşlerde açıkça belirtildiği üzere sözleşmenin feshi üzerine alacaklının BK 108. M. Uyarınca olumsuz zararının giderilmesini talep etme hakkında sahip olduğunu, olumsuz zararın geçerliliğine güvenilen sözleşme dolayısı ile uğranılan mal varlığı kayıpları olduğunu, bu bağlamda sözleşme yapma masrafları, dava açma ve diğer usulî işlemlerden doğan masraflar ve daha iyi başka bir sözleşme yapma teklifinin kaçırılmasından kaynaklanan kayıpların olumsuz zarar olarak istenebileceğini, …, …. İnşaat ile … ili …. ilçesi … Mahallesi …. pafta, … ada 8 numaralı parselde yer alan taşınmaz üzerinde bir alışveriş merkezi ve süpermarket inşa edilmesine yönelik sözleşmenin akdedilmesi için söz konusu taşınmazın kiralanmasına ilişkin olarak dava dışı kiralayanlar ile kira sözleşmesini akdettiğini ancak ne var ki … İnşaat ile akdedilen sözleşme edimlerinin yerine getirilememesi sebebi ile … kira sözleşmesi altında yüklendiği kendi edimlerini de yerine getiremediğini ve kiralayanları zarara uğrattığını, bu sebeple kiralayanların müvekkilinden toplam 6.350.820,00-TL talep ettiklerini, yapılacak yargılama sonunda müvekkili …’nın kiralayanların talep ettiği tutarı ödemek durumunda kalabileceğini, hiç şüphesiz kiralayanların zararının tamamen … İnşaat’ın kusurundan kaynaklandığını, bu sebeple … kiralayanlara ödeme yapmak durumunda kalırsa müvekkilinin bu zararının … İnşaat tarafından tazmin edilmesi gerektiğini, tamamen … İnşaat’ın kusuruna dayanan bu ödeme sebebi ile …. tazmin edilmesi gerektiğini, kiralayanların talebi doğrultusunda yapılabilecek ödeme tutarının henüz kesinleşmediğinden bu kalem içi tüm haklarını saklı tuttuklarını, davacı …2nın davalı müteahhit ile imzalanan sözleşmeler dolayısı ile 11.160,00-TL masraf yaptığını, ayrıca davalı müteahhidin borca aykırı davranışının ortaya konması amacı ile davalılara gönderilen ihtarnameler ve delil tespiti davalarında 1.371.71-TL tutarında yargılama giderinde bulunduklarını, bunların tazmin edilmesi gerektiğini ve talep edildiğini, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca işlemiş ve işleyecek cezai şart tutarlarına ve uğranılan her türlü zarara ilişkin olarak davacıların fazlaya ve sair hususlara ilişkin talep ve dava haklarının saklı olduğunu, arz olunan nedenlerle ve fazlaya sair hususlara ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşme kapsamında ödenmiş olan 287.524,00-USD+KDV’den şimdilik 100.000,00-USD’nin sözleşmenin feshedildiği 19/06/2009 tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunun 4a maddesi uyarınca davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, işlemiş olan 270.000,00-USD tutarındaki cezai şart alacağından şimdilik 1.000,00-USD cezai şart alacağının sözleşmenin feshedildiği 19/06/2009 tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunun 4a maddesi uyarınca işleyecek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, olumsuz zarar sorumluluğu kapsamında sözleşme yapma ve delil tespiti masrafları olarak 12.531,71-TL’den şimdilik 1.000,00-TL’nin sözleşmenin feshedildiği 19/06/2009 tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunun 2/2 maddesi gereğince davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, davacı …’nın kiralayanların talebi doğrultusunda yapması gerekebilecek ödeme tutar henüz kesinleşmediğinden kira sözleşmesi ile ilgili olarak doğabilecek zararlara ilişkin tüm hakların saklı tutulmasına, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … İnşaat vekili cevap dilekçesinde; avm inşaatının mevcut duruma getirilinceye kadar maliyetinin %85’inin peşin olarak … tarafından kendi sermayesinden harcandığını, …’nın o günkü koşullarda krizi bahane ederek yatırım yapmak istemediğini, mağaza açmaktan vazgeçtiklerini belirterek …nın 2 ve …nın 3 hakedişlerini ödemediklerini, …’nın … da muhatap bulamaz olduğunu, dolayısı ile sözleşme gereği oluşan imalat aşamasındaki ilave işlerin ödenmesini sağlayamadığını, …’nın müvekkilinin tüm ihtarlarına karşılık muhataplık kabul etmediğini, kesin ödeme yapılacağını beyan ederek müvekkili şirkete ikinci bir sözleşme imzaladığını, müvekkili şirketin bu aşamalarda kendi uhdesinden 1.200.000,00-USD harcayarak telafisi güç bir dar boğaza girdiğini, dava ve tespit konusu yere ilişkin yapılan harcamalar ve inşaatın mevcut durumunu gösterir fotoğrafların dosyaya sunulduğunu, inşaat ile ilgili yaptığı masrafları beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince; asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü ile 1.000,00-$ cezai şartın(talebe bağlı kalınarak), temerrüt tarihi olan 27/06/2009 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasa’nın 4/a maddesi gereği işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine, 1.000,00-TL menfi zararın(talebe bağlı kalınarak), temerrüt tarihi olan 27/06/2009 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Birleşen dava yönünden ise davanın kabulü ile İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün… esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile takibin 240.000,00-TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile(talep ile bağlı kalınarak) devamına, 240.000,00-TL üzerinden hesaplanacak %40 icra inkâr tazminatının davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.Davacılar ve davalılar tarafından istinaf edilmiştir.

Dava; davacı, dava dışı olan kiralayandan kira sözleşmesi uyarınca teslim aldığı binanın yıkılarak davalı tarafından projesine uygun bir şekilde iş merkezi olarak düzenlenmesi ve kiraya verilmesi hususunda taraflar arasında yapılan inşaat sözleşme kapsamındaki işin sözleşmeden öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesinden kaynaklanan cezai şart alacağı, olumsuz zarar sorumluluğu kapsamında sözleşme yapma ve delil tespiti masraflarının tahsili istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki 15/04/2007 tarihli sözleşmede teslim tarihinin 03/07/2008 olarak yani 220 gün olarak belirlendiği, 31/12/2008 tarihli ek sözleşme ile 6 aylık kesin ek süre verildiği, sözleşmenin 3.4.maddesinde ise müteahhit üzerine düşen sorumlulukları yerine getirilmediği takdirde gecikme cezası ödeyeceğinin düzenlendiği, dolayısıyla taraflar arasındaki ihtilafın kira ilişkisinden değil binanın iş merkezi olarak düzenlenmesi işinin süresinde yapılmamasından kaynaklandığı, ayrıca dava dışı kiraya veren ile davacılar arasındaki 26/03/2007 tarihli eser ve kira sözleşmesini kapsayan karma sözleşme ile ek 24/09/2008 ve 31/12/2008 tarihli tadil sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davası İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/668 esas 2014/689 karar sayılı dosyasında verilen kararın temyiz incelemesinin de Yargıtay 15. Hukuk Dairesi tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 25/10/2018 tarih 1666 sayılı iş bölümü kararı gereğince, inceleme görevi dairemize ait olmadığından dairemizin görevsizliğine, dosyanın görevli daireye gönderilmesi anlaşılmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 25/10/2018 tarih ve 1666 sayılı iş bölümü kararı gereğince, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar” hakkındaki istinaf başvurusunu inceleme görevi 15.Hukuk Dairesine ait olduğundan dairemizin görevsizliğine, dosyanın görevli daireye gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 25/10/2018 tarih ve 1666 sayılı iş bölümü kararı gereğince, istinaf başvurusunu inceleme görevi dairemizin görevine girmediğinden DAİREMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,HMK’nın 352. maddesi gereğince dosyanın başvuruyu incelemekle görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk Dairesine gönderilmesine,Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi. 20/05/2019

Müteahhite Nasıl Dava Açabilirim ?

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.