Kira Alacağı ve Kiralanana Verilen Zararlar ile Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemi

T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/4983
Karar No:2014/14459
K. Tarihi:24.12.2014

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağı ve kiralanana verilen zararlar ve kira kaybı nedeniyle tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; Davalının 01.10.2004 tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracısı iken taşınmazı tahliye ederek, kiralanana ait anahtarları kargo ile 04.12.2012 tarihinde teslim ettiğini, davalının 30.09.2012-04.12.2012 tarihleri arasındaki kira bedelini ödemediğini, ayrıca Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/169 D.İş Sayılı dosyası ile yapılan tespite göre kiralanana verilen hasarların tamiri ve kiralananın eski hale getirilmesi için yapılacak giderin 24.502,70 TL olduğunun ve tamirat süresinin de 40 gün olacağının tespit edildiğini belirterek, 04.12.2012 tarihine kadar ödenmeyen 2 ay 3 günlük kira bedeli ve 40 günlük onarım süresince kira kaybı olarak toplam 18.187,15 TL nin vekiralanana verilen hasar ve eski hale getirme gideri olarak da 24.502,70 T olmak üzere toplam 42.689,85 TL nin 30.09.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı Cevap dilekçesinde, kiralananın ilk teslim alındığı hali ile teslim edildiğini, kiralanandaki yangın merdiveni ve su tanklarının kendileri tarafından yapıldığını bedelinin 15.000 TL olduğunu davacının bedelini ödeyeceğini belirtmesine rağmen halen ödemediğini, davacının yangın merdiveninin, paratonerin, su deposu ve hidroforun sökülmesine gerek olmadığını belirtmesi nedeniyle kiralananda bıraktıklarını, kira borçlarının da olmadığını, taşınmazı daha önce tahliye ettiklerini, ancak davacının anahtarı almaya yanaşmaması nedeniyle davacının belirttiği tarihte kargo ile teslim ettiklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece davacının taşınmazı kız yurduna dönüştürdükleri ve bu nedenle yeniden yapılacak keşfin amacına ulaşmayacağının belirtilmesi üzerine alınan rapor neticesinde davanın kabulü ile 42.689,85 TL nin 04.12.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiştir.1-) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, kira sözleşmesinde kiralananın projesine uygun müştemilatı ile kiracıya teslim edildiğinin belirtilmiş olmasına, kiralananın anahtarlarının 04.12.2012 tarihinde davacıya teslim ediliğinin anlaşılmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalının delil tespitine göre talep edilen eski hale getirme giderlerine yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Taraflar arasında imzalanan 15.09.2004 tarihli kira sözleşmesine ve bu sözleşmede tespit edilen eksikliklerin kiraya veren tarafından tamamlanması üzerine kira başlangıcının 01.10.2004 tarihine ertelenmesine ilişkin taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yapılan ilk sözleşmede kiracı tarafından kiralanandaki eksiklikler belirtilmiş ve kiraya verene eksiklikleri tamamlaması için sözleşmenin başlangıç tarihi olan 15.09.2004 tarihine kadar süre verilmiş iken 01.10.2004 tarihli sözleşmede kiralananın “projesine göre müştemilatlı” olarak teslim alındığı kabul edilmiştir. Sözleşmenin özel şartlar 15. maddesinde ise kiracının kira süresinin bitim tarihinden en geç 15 gün öncesinde kiracı kiralananı tahliye ve teslim edeceğini bildirerek, süre sonunda sözleşmeyi sona erdireceği ve binanın bir tutanakla kiralayan tarafından teslim alınacağı, kiralananın İlk teslim alındığı gibi teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Bu düzenleme karşısında davacının kiralananın eski haline getirilmesini veya bu nedenle yapılacak masrafları talep etme hakkı var ise de; Davacı kiraya veren, kiracı tarafından yaptırılan kiralananın kullanım amacına uygun ve zorunlu olan, kendisi tarafından da benimsenen imalatların eski hale getirilmesi için gereken masrafı talep edemez. Somut olayda davacının da beyan ettiği üzere kiralanan taşınmazın davalının tahliyesi sonrasında kız yurdu olarak kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda delil tespitinde merdivenlerin sökülmesi bedeli olarak hesap edilen 2.750,00 TL+KDV bedeline ilişkin olarak, kiralananın sözleşme sonrasında kız yurdu olarak kullandığını, Kız yurdu olarak kullanılan taşınmazda yangın merdivenin zorunlu olduğunu, bu kullanım şekline göre gereklilik arzettiğini, davacının bu imalatı istemediğini belirttiğini bu nedenle davalının söküp götürmesi halinde 2750,00 TL maliyetin düşülmesi gerektiğini, aksi durumda delil tespitinde belirlenen onarım bedeli ve süresinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir. Davacı tarafından demir malzemeden yapılan ve bu nedenle sökülmesi halinde de belirli bir hurda bedeli de bulunan yangın merdiveninin kullanılmadığına ilişkin bir iddia olmadığı gibi mahkemece yapılan tespitte bulunmamaktadır.

Mahkemece, delil tespiti raporundan sökülüp kaldırılması için 2750,00 TL+KDV maliyet hesap edilen yangın merdivenin, kiralanana yapılan faydalı ve zorunlu bir imalat olup olmadığı, üzerinde durulup, sözleşme sonrası yurt binası olarak kullanılan taşınmazda kullanılması zorunlu olup olmadığı ve davacı tarafından benimsenerek kullanılıp kullanılmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre , Yangın merdiveninin faydalı ve zorunlu imalat olduğu ve davacı tarafından benimsenerek kullanılmaya devam edildiğinin tespiti halinde merdivenin kaldırılmasına yönelik masraflar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde tüm taleplerin kabulü doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarında (2.) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Konu ile ilgili yine önemli bir karar vardır.
Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Davalı Borçlunun İtiraz Ettiği – Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği/Elbirliği Mülkiyetine Konu Teşkil Ediyorsa Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği..

Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. 

 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.