Kira Sözleşmeleri

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (Türk Borçlar Kanunu Madde 299).”


Ev veya İşyeri Kiralarken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kira kontratı imzalarken nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle kira sözleşmesini imzalayacak olan kişinin gerçekten evin sahibi olup olmadığından emin olmalısınız. Keza, kiralanan yerin, gerçekten de size gösterilen yer olduğundan da emin olmalısınız. Bu, tapu kayıtları incelenerek tespit edilebilir.

Kiralananın işyeri olarak kiralanması halinde, ruhsata elverişli olup olmamasını da Belediye’den araştırmak gerekecektir. Kontrat işleminde ev sahibi vekil kullanıyorsa, sözleşmeyi imzalayacak olan kişinin ev sahibinin gerçek vekili olduğundan emin olmalısınız. Bu hususta noter kayıtları araştırılmalıdır.

Birden fazla mal sahibi varsa, kontrata her bir mal sahibinin katılması ve imzası gerekir. Birden fazla mal sahibi varsa ve vekil tayin etmişlerse, tüm mal sahiplerinin bu vekile yetki tanımış olması gerekir. Kontratta kira bedeli, kira süresi, kira bedelinde yapılacak artış, depozito, kiralanan yerin kullanım amacı ve kiralanan yerin durumu detaylı olarak belirtilmelidir. Birden fazla malik var ise, kiranın paylaşım şekli ve her bir malike ne şekilde ödeneceğinin de belirlenmesi gerekir. Eğer uzun vadeli bir kira sözleşmesi yapılacak ise, kira sözleşmesinin noter huzurunda yapılması ve mümkünse tapu kaydına bu konuyla ilgili şerh konulması da çok önemli. Eşyalı olarak kiralanacak ise, eşya listesinin de sözleşmeye eklenmesi iyi olacaktır. Kira sözleşmesini, akdin her aşamasında 1 veya 2 ay öncesinden feshetme hakkınızın bulunmasına özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, sözleşmeyi kiracı erken sona erdirdiğinde kontratın yenilendiği dönemin 2. ayında, tahliyeden sonra 3-4 aylık boş kalmadan kaynaklanan, mal sahibinin zararını, dava ve avukat masraflarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Kira sözleşmesinin süresi ve  yenileme dönemleri, kiranın başlangıç tarihindeki ay ve güne göre belirlenmektedir. Kira sözleşmesi, başlangıcında ne kadar (Örneğin 5 yıl)  süre ile yapılırsa yapılsın, Kiracı tarafından veya Kiralayan’ın açacağı dava sonucunda sona erdirilmediği sürece, sürenin sona ermesinden sonra yeni kira kontratı yapılmasına gerek kalmakszın 1’er yıllık sürelerle otomatikman yenilenir.


Kira bedeli nasıl belirlenebilir?

Kira sözleşmesi yapılırken kira bedeli sadece ev sahibi tarafından belirlenebilir. Kiracının ev kirasının belirlenmesinde herhangi bir hukuki hakkı yoktur. Ancak, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra, kira bedelleri, tam olarak taraflarca belirlenmiş ise, kontrat süresinde taraflar buna uymak zorundadırlar. Takip eden yıllarda kira bedeli tam olarak belirlenmemiş ise, Borçlar Yasası’ndaki ÜFE prensibinden hareketle ve aşağıda belirtildiği şekilde artırılarak ödenecektir.


Hangi harcamaları kiradan düşebilirim?

Kira bedeli, belirlenen dönemde tam olarak ödenmesi gereken bir bedeldir. Ana binanın tamiratı ve bakımıyla ilgili bedelleri Kiralayan’ın muvafakatı ile kiradan düşebilirsiniz. Keza,  ev sahibinin kabul etmesi halinde, evi güzelleştirmek için yapacağınız herhangi bir bakım çalışması da kiradan düşülebilir. Kiralayanın izni olmadan bu bedelleri keserek kira  bedeli ödendiği takdirde, kira bedelinin eksik ödenmiş olması nedeniyle icra takibine maruz kalır ve  kiralanandan tahliye edilmek zorunda kalabilirsiniz.


Kiralayacağım evin ve bulunduğu binanın tesisat durumu hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Apartmanın hidroforu, su deposunun hacmi, evin ısınma probleminin olup olmadığı, ferdi veya merkezi sistemin ne şekilde çalıştığı; pay ölçere ilişkin sistem ve genel giderler için aylık olarak ödenen meblağ konusunda yeterince bilgi almanız, mümkünse bu bilgileri apartmanın yöneticisiyle konuşup teyit etmeniz faydalı olacaktır. Bunun için eğer varsa, apartman görevlisiyle konuşmanız da aydınlatıcı olacaktır.


Kiralayacağım evin ve bulunduğu binanın tesisat durumu hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Apartmanın hidroforu, su deposunun hacmi, evin ısınma probleminin olup olmadığı, ferdi veya merkezi sistemin ne şekilde çalıştığı; pay ölçere ilişkin sistem ve genel giderler için aylık olarak ödenen meblağ konusunda yeterince bilgi almanız, mümkünse bu bilgileri apartmanın yöneticisiyle konuşup teyit etmeniz faydalı olacaktır. Bunun için eğer varsa, apartman görevlisiyle konuşmanız da aydınlatıcı olacaktır.


Kirayı nasıl ödemeliyim?

Kira bedellerinin ödenmesindeki temel prensip kira bedelinin bankaya yatırılmasıdır. Elden yollanan ve kira kontratına işletilmeyen kira bedelleri size ciddi sorunlar yaratabilir. Kiranın düzenli olarak yattığına dair bir belge almanız  haklarınızı güvence altına alacaktır. Ödemeye ilişkin kiralayan’ın  ödemeyi kabul eden imzalı belge olmadığı takdirde, kira bedelini ödenmediği iddiasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Vergi kaçırma amaçlı olarak, kira bedelleri düşük gösterilip, çifte kontrat veya senet alındığı durumlar olabilir. Ancak, bu gibi durumlarda kira bedelinin tahsil edilmediği iddiası Kiracı’nın karşısına çıkabilir ve erken tahliye ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


Kirayı düzenli olarak ödeyemezsem ne olur?

Kiranızı düzenli ödemediğiniz takdirde ev sahibinin başvurusu neticesinde hakkınızda icra takibi başlatılır. İcra takibinin tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kiranın ödenmemesi halinde  ev sahibi evden tahliyenizi talep edebilir. Sonuçta mahkeme kararıyla evden çıkarılırsınız.


Ev sahibi kirayı almazsa ne yapmalıyım?

Ev sahibi kira artışını istediği oranda yapabilmek veya kiracıyı tahliye edebilmek için var olan banka hesabını kapatarak veya parayı elden almayarak, kirayı kabul etmeyebilir.  Bu durumda PTT vasıtasıyla konuta teslim olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu işlem sırasında PTT’nin işlem ücretini ayrıca vermeniz gerekir. Aksi takdirde, ücret kira bedelinden kesileceği için yine borçlu kalıp, yasal olarak haksız duruma düşme riskiniz var. Daha sonra yine PTT’den ev sahibinin kirayı alıp almadığını kontrol etmeli, almadıysa, almadığına dair belgeyle mahkemeye başvurarak bir ödeme yeri tayini istemelisiniz. Mahkemece tayin edilen tediye (Ödeme yeri) mahalline yapılan ödeme geçerli ve süresinde yapılan ödeme olarak kabul edilmektedir. Kiralayan’a bu şekilde ödeme yapılamadığı durumda, temerrüde düşülmüş ve kira bedelini ödememiş bir durumla karşı karşıya kalınabilir.


Ev sahibi kiraya kontratta belirlenen orandan daha fazla zam yaparsa ne yapmalıyım?

Ev sahibinin yasal olarak, kontratta belirlenenden fazla kira zammı yapma hakkı yoktur. Bu durumda, kontratta belirlenen oranda bir zam eklemesi yaparak kira ödemesine devam etmelisiniz. Ev sahibinin bu kirayı kabul etmemesi halinde size dava açması gerekir. Dava sonucunda mahkeme kontrata uygun hareket eden kiracıyı haklı bulacaktır. Kiralama için belirlenen süre dolduktan sonra, yeni kontrat yapılmaksızın sözleşme otomatikman 1’er yıllık süreyle uzayacaktır. Yeni dönemlerde kira bedelinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen 1 yıllık ÜFE (Üretici Fiat Endeksi) oranını geçmemek suretiyle artış uygulanabilir.


Ev sahibi hangi durumlarda beni evden çıkarabilir?

Mevcut yasalar kiracıyı korumak adına düzenlendiği için, belirli sebepler dışında bir ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebepler genellikle kiranın ödenmemesi, kendisinin veya birinci derece yakınlarının konut ihtiyacı,  gayrimenkulün kiralayandan başka bir şahıs tarafından satın alınması ve o kişinin konut veya işyeri ihtiyacı,  kira sözleşmesine aykırı davranma ve gayrimenkule ilişkin zorunlu tadilat halleridir. Bu haller de kendi içerisinde bir kısım koşullara tabi olup derhal tahliye işlemine sebebiyet vermezler. Bu haller kanunda sayılı haller olup bunların dışında, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu hükümlerine göre, yönetim giderlerini ödemeyen kiracı da bir istisna olarak tahliye edilebilir.


Kiralayacağım evin işyerine uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Öncelikle kiralayacağınız dairenin yapacağınız işe uygun olup olmadığı konusunda belediyeden ruhsat alınıp alınamayacağını araştırmanız gerekmektedir.  Doktor muayenehanesi, avukatlık ve mühendislik bürosu dışındaki yerlerde mutlaka kat sahiplerinin ya da bina yönetiminin onayını almalısınız. Bununla birlikte, Avukatlara ilişkin olarak yeni bir durum oluşmuştur. Şöyle ki, kiralanan tapuda konut olarak görülmekte ise, ruhsat ihtiyacı olmamasına rağmen, diğer kat malikleri Kiracı Avukat’ı tahliye ettirebilirler.


Kiraladığım evin kullanım amacını değiştirebilir miyim?

Kullanım amacını, sözleşmeye aykırı şekilde değiştirirseniz, ev sahibinin sizi evden çıkarma hakkı doğar.


Hangi durumlarda depozitomu geri alamam?

Kira kontratı, ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmayla imzalanıyor. Kira depozitosunun da kiralama sırasında mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Kira depozitosu, isteğe bağlı olarak bir şahit huzurunda ya da noter huzurunda gerçekleştirilebiliyor.

Kira sözleşmesi yapılırken, ev sahibi kiracısından belli oranda depozito talep edebiliyor. Bu güvence bedeli kiralama sürecinde meydana gelen zararların teminatı için isteniyor.

Kira depozitosu geri alma işlemi için ev sahibi ile mutabakata varıp kiracının evde hasar oluşturması durumunda bedel olarak kira depozitosundan kesinti yapılabiliyor.

Depozito olarak adlandırılan güvence bedeli, kira süresinin sonunda herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda iade ediliyor. Evde herhangi bir zararın ollmaması halinde yine de ev sahibi depozitoyu iade etmiyorsa, kiracı hakkını mahkemeye başvurarak arayabiliyor.

Kiracı’nın tahliyesi anında evin, kiralandığı şekilde bırakılması, elektrik, su, doğalgaz, genel giderler, aidat gibi  ödemeler nedeniyle borcun olmaması gerekmektedir. Evin içinde herhangi bir hasar olması, temiz teslim alınan malların bakımsız veya arızalı teslim edilmesi ve aidat ücretinin ödenmemiş olması gibi ev sahibini bağlayan durumlarda depozitonuzu geri alamayabilirsiniz.


Kiraladığım evde veya işyerinde evcil hayvan besleyebilir miyim?

Kanunda, evde evcil hayvan beslemekle ilgili yasaklayıcı bir madde bulunmamaktadır. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda komşuların birbirlerini rahatsız edecek davranış ve fiillerden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ikamet ettiğiniz evde beslediğiniz evcil hayvan komşuları rahatsız ettiği takdirde hayvan evden uzaklaştırılabilir.


Ev veya işyeri kiramı başka birine devredebilir miyim?

Kiralamış olduğunuz ev veya işyerinizi üçüncü şahıslara devretme hakkı (alt kira sözleşmesi yapılması) ancak bu konuyla ilgili kira kontratında belirtilmiş özel bir madde varsa mümkün olabilir. Genellikle kontratlarda “devredilemez” maddesi konmaktadır. Devir hakkı isteyecekseniz bunu kira kontratında özel bir madde ile belirtmeli ve mal sahibinin onayını almalısınız.


Ev sahibi kiracısı olduğum evi sözleşme bitmeden satabilir mi? Satarsa ne yapmalıyım?

Ev sahibinin evini satma hakkı mevcuttur. Yeni Borçlar Kanunu 351. maddesine göre, evi sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, yakınları veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimiyle kullanma zorunluluğu olduğunu bildirirse, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Ve kiracıyı tahliye edebilir.


Apartman aidatını düzenli olarak ödeyemessem ne olur?

Apartman aidatını ödemek, evi kiraladığı tarih itibariyle kiracının mükellefiyetidir. Apartman aidat borcunu ödememeniz, ev sahibinin sizi evden tahliye etmesi için son derece geçerli bir sebeptir. Oturduğunuz apartmanın aidatını düzenli olarak ödemeye özen göstermelisiniz.

Emlak Kiraya Verirken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Evimi kiraya verirken emlakçıdan yardım almalı mıyım?

Evini kiraya verenler genellikle komisyon vermemek için emlakçıyla çalışmayı tercih etmezler. Ancak bu konuda bir profesyonelden destek alınırsa daha doğru sonuçlar alınabilir. Emlakçıların görevi bir mülkün en iyi şekilde görülmesini ve kiralanmasını sağlamaktır. İyi bir emlakçıyla çalıştığınızda, kiraya verme konusunda karşınıza çıkacak prosedürlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Emlakçı pazarlık konusunda da ev sahibi ve kiracı arasında tampon bölge vazifesi göreceği için bu tür detaylarla yorulmadan evinizi en doğru şekilde kiraya vermeniz mümkün olacaktır.


Emlakçı seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bir emlakçıda aramanız gereken ilk özellik güvenilirliktir. Ayrıca satış ve pazarlama konusunda uzmanlaşmış olduğuna inanılan bir emlakçıyla çalışmanız zaman kaybını önlemek açısından da faydalı olacaktır. Teamül gereği, Kiralayan taraf, emlakçı kullanmış olsa dahi, emlakçının yardımıyla kiralama gerçekleşmiş olsa dahi, Komisyoncu’ya herhangi bir bedel ödemeyecektir. Kiracı, emlakçı’nın komisyon sözleşmesini imzaladığı takdirde, kiralama sözleşmesinin gerçekleşmesi durumunda yıllık kira bedelinin % 12’si oranında komisyon ücreti ödemekle mükelleftir.


Evimi veya işyerimi kiraya verirken birden fazla emlakçıyla çalışabilir miyim?

Birden fazla emlakçıyla çalışmak tamamen sizin kişisel kararınızdır. Ancak bu konuda önünüzde bir engel olmamasına rağmen, birden fazla emlakçıyla çalışmak bazı sorunlara yol açabilmektedir. Birden fazla emlakçıyla komisyon sözleşmesi imzalandığında, emlakçılardan birinin evi kiraya vermeye katkısı olmamasına rağmen, komisyonu ödenmediği gerekçesiyle zarar talebinde bulunabilir. Bu gibi sorunlara sebebiyet vermemek için doğru bir ekspertiz çalışmasının ardından doğru bir emlakçıyla çalışmakta fayda var.


Kira bedelini nasıl hesaplayabilirim?

Türkiye şartlarında bir dairenin kira bedeli kabaca, dairenin bedelinin 180’de, 200’de 1’i olarak alınabilir. Bedeli 200.000 TL olan bir dairenin kira getirisi de ortalama 1000 TL civarında olmalıdır.


Bir evin kira değerini hangi faktörler düşürür?

Bir evin kira değerinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri bulunduğu muhittir. Muhitin merkeze uzaklığı, denize uzaklık / yakınlık,  çevrede ağaçlık arazi bulunup bulunmaması, balkon ve havuz olup olmaması kiraya direkt olarak etki eder. Sobalı evlerin kira değeri de doğalgazla ya da merkezi olarak ısıtılan dairelerden daha düşük olacaktır. Odaların veya odalardan birinin güneş almaması, geniş olsa dahi mobilyaların yerleşimine uygun olmaması yine kira değerinin azalmasına neden olabilir.


Yüksek kira almak için ne yapmalıyım?

Öncelikle ev detaylı olarak temizletilmeli. Evi göstermeden önce elektriği kapattırmamalısınız. Kiracı evin tüm odalarını aydınlıkta görmek isteyecektir. Evde tamir gerektiren şeylere bakım yaptırmalısınız.


Kiracıdan ne kadar depozito almalıyım?

Güvence bedeli yani depozito, Yeni Borçlar Kanunu metnine de işlenmiş ve düzenlenmiştir. Buna göre eğer sözleşmede kararlaştırılmışsa depozito yani güvence bedeli, 3 aylık kira bedelini geçemeyecektir. Kiracının gayrimenkulü boşaltmasının ardından karşılaşabileceğiniz sorunlara yönelik olarak gayrimenkulün o anki durumuna göre mutlaka depozito almalısınız.


Kira kontratı yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Kontratı hazırlarken kira artış oranını ve dairedeki demirbaşları (kombi cihazı, beyaz eşya vb.)  özellikle belirtmelisiniz. Bu artış, bir önceki kira yılında Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Ayrıca kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Evin boyalı olup olmadığı, kiralananın durumu, kapıların hangi malzemeden yapıldığı, banyo fayanslarının markası gibi detaylı bilgileri kontrata ekleyerek, dairede kiracı tarafından sizin onayınız alınmadan yapılan değişiklikleri tespit edebilir ve kanıtlayabilirsiniz. Eğer mümkün olursa, kira sözleşmesinin başlangıcında her iki tarafta örnek olarak tutulacak şekilde fotoğraflanması, ileride çıkabilecek ihtilafları önler.


Kontrat yapılırken kiracının kefili de yanımızda bulunmalı mı?

Kira sözleşmesini düzenlerken borçlardan kiracıyla birlikte kefilin de müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğunu ve sözleşmenin yenilendiği dönemlerde kefilin de sorumluluğunun devam edeceğini belirtmelisiniz. Mümkünse her yenilenen kira döneminde kefilden imza alınmalıdır.


Evde yapılacak tadilatların masrafını üstlenmem gerekir mi?

Ev sahibi kiracının evde yaşadığı dönem süresince evde yapacağı değişikliklerin (duvarların boyanması vb.) maliyetini üstlenmek zorunda değildir. Zira kiracının, dairenin demirbaşları dışındaki eşyalarda ve dairenin mevcut durumunda yapmak istediği değişikler için ev sahibinden para isteme hakkı yoktur. Ancak dış cephe mantolanması gibi evin zorunlu ihtiyaçları ev sahibi tarafından karşılanmalıdır.


Kiracı faturaları ödemeden evi boşalttığı takdirde ne yapmalıyım?

Evinizi kiraya verirken elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemesi gerektiren abonelikleri kiracının üstüne almasını sağlamalısınız. Kiracının evden kaçması durumunda, faturalar kendi adına düzenlendiği için, bu borçları ödeme mükellefiyetiniz olmayacaktır. Kiracının apartman aidat borcunu ödememesi ise kontratta belirtildiği üzere, başlı başına bir tahliye sebebidir. O nedenle kiracının aidat ödeme bilgilerini en az kira ödemeleri kadar sıkı takip etmekte fayda var. Borç ödenmeden kaçılması söz konusu olursa bu hususta kiracı hakkında icra takibine geçilebilir. Ancak kiracının sabit bir işi (Örneğin SGK anlamında bir çalışan) veya üzerine kayıtlı bir mal varlığı yoksa alacağın tahsili gerçekleşemeyebilir.


Kiracı anlaşılan süre dolmadan evi boşalttığı takdirde ne yapmalıyım?

Yasal olarak, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen süre dolmadan evden çıkması için öncelikle ev sahibine ihtarname çekmesi ve durumu en az 1 ay önceden bildirmesi gerekir. Kanunlar kiracıyı koruduğu için ev sahiplerinin bu sürece müdahale etme şansı pek yok. Sözleşme sona ermeden kiracının evi tahliye etmesi halinde, dava açıp, sözleşmede belirtilen süreye ait kira bedellerini talep edebilirsiniz. Ancak bu süre hiçbir halde ortalama olarak evin yeniden kiraya verilmesi süresini geçemez. Yargıtay, uygulamada bu süreyi en fazla 4 ay olarak belirtir.


Hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilirim?

Bu haller kanunla düzenlenmiş olup belirli sebepler dışında bir ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebepler başta kiracının kirayı ödememesi olmakla birlikte, ev sahibinin veya birinci derece yakınlarının konut ihtiyacı,  gayrimenkulün başka bir şahıs tarafından satın alınması halinde konut ihtiyacı, kira sözleşmesine aykırı davranma ve gayrimenkule ilişkin zorunlu tadilat halleridir. Bu haller de kendi içerisinde bir kısım koşullara tabi olup derhal tahliye işlemine sebebiyet vermezler. Ayrıca kiracının, yönetim giderlerini ve aidatı ödememesi de tahliye edilmesi için geçerli sebeplerdir.


Tahliye sonucuna rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ne yapmalıyım?

Tahliye kararı bir mahkeme kararıdır. Kiracı bu karar üzerine icra yoluyla tahliye edilir. Kiracının haklı bir gerekçesi yoksa, karar 1 hafta içinde kesinleşmiş olur. Kiracının daireyi inatla boşaltmaması durumunda ise icra marifetiyle, ev kapalı olsa dahi, çilingir yardımıyla açılıp eşyalar yeddiemine bırakılabilir ve evin tahliyesi sağlanabilir.


Daireme tekrar ihtiyaç duyarsam kiracıyı evden çıkartabilir miyim?

Bu tip bir tahliye Yeni Borçlar Hukuku 351. maddesine göre, ancak ihtiyaç iddiasının gerçek ve samimi olması yanında zorunlu olması koşulunda talep edilebilir. Şehir merkezinde normal bir evde oturan davacının ihtiyacının, zorunlu olduğundan genellikle söz edilemez. Kiralayanın veya yeni mal sahibinin halen oturduğu ev kalite açısından kiracısının ikamet ettiği daireyle kıyaslanır. Dava konusu yerin özellikleri üstünse, tahliye kararı verilir.


Ne tür evler daha kolay kiraya verilebilir?

Bir evin kolay kiraya verilebilmesinde rol oynayabilecek birçok etken olup bunlardan birkaçı evin konumu, toplu taşıma araçlarına uzaklığı, odaların kullanılabilirliği, temizliği ve tabii ki kira bedelidir.


Kefil her sözleşme yenilemesinde orada bulunmalı mıdır?

Kira sözleşmesini düzenlerken borçlardan kiracıyla birlikte kefilin de müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğunu ve sözleşmenin yenilendiği dönemlerde kefilin de sorumluluğunun devam edeceğini belirtmelisiniz. Mümkünse her yenilenen kira döneminde kefilden imza alınmalıdır. Yeni Borçlar Kanununa göre, kefil kendi el yazısı ile, müteselsil kefil olduğunu ve  sorumlu olduğu toplam kefalet limitini yazmak zorundadır.

Kefilin sorumluluğu kira sözleşmesi ile kararlaştırılan dönem ile sınırlı olup kira sözleşmesinin kendiliğinden uzadığı kira dönemine ait alacaktan kefil sorumlu tutulamaz. BK.’nun 484. (6098 sayılı TBK.’nun 583.) maddesi uyarınca kefilin uzayan kira dönemine ilişkin sorumlu olacağı süre (kefalet tarihi) ve azami miktar sözleşmede gösterilmediği için davalı kefilin ne kadar uzayacağı belirsiz olan süreye ilişkin sorumluluğundan söz edilemez.


Kira sigortası nedir? Yaptırmak bana avantaj sağlar mı?

Kira sigortası, ev sahibinin, kiracıdan kirayı alamaması sonucu uğrayacağı kira kaybını ve bununla ilgili yapacağı avukatlık ücret ve gerekli yasal masrafları genel ve özel şartlar çerçevesinde temin eder. Yapılmasında fayda vardır. Ancak kira sigortası kiracıya ya da ev sahibine bir maliyet oluşturacağı için yapılması tarafların takdirine kalmıştır.


Emsal kira bedeli nedir?

Beyanı zorunlu en az kira, “emsal kira bedeli”dir.

Kira geliriyle ilgili olarak, Gelir Vergisi Yasası’nın 73. Maddesinde “Emsal Kira Bedeli” başlıklı bir madde yer almaktadır.

Bu maddeye göre; “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bina ve arazide emsal kira bedeli, belirlenen vergi değerinin yüzde 5’idir.”


Kira Artışı Hesaplaması nasıl yapılır?

Kira Artışı Kanunu ve Yargıtay Kararı

Kira artış hesaplama aracımız, önümüzdeki 15 yılın kira artış oranlarını yasal olarak geçmiş yıl verilerinin ortalamasına göre hesaplamaktadır. Yasal olarak kira artış oranları Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

“…Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir…”

Kanunun ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere kira sözleşmeleri yenilemelerinden daha önce kira artış oranı belirlenmiş olsa bile bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE ) artış oranını geçemeyecek. Ayrıca birden fazla Yİ-ÜFE oranı hesaplaması yapıldığı için, yargıtay tarafından kira artış oranlarında “Yİ-ÜFE On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” baz alınmasına karar verildi.

Örnek Kira Artışı Hesaplama

Aylık Kira Ödemesi Yıllık Artış Oranı 5. Yıl Kira Ödemesi 10. YIl Kira Ödemesi
1.500 TL %7 2.104 TL 2.951 TL
2.500 TL %7 3.505 TL 4.917 TL
3.500 TL %7 5.252 TL 6.884 TL

 


Örnek Kira Kontratları

Tahliye Taahhütnamesi

Konut Kiralama Sözleşmesi

İş Yeri Kiralama Sözleşmesi

Tarla Kiralama Sözleşmesi

Alt Kira Sözleşmesi

Arazi Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Hasılat Kiralama Sözleşmesi

Otel Kiralama Sözleşmesi

Oto Kiralama Sözleşmesi

Reklam Panoları Kiralama Sözleşmesi

Tarla Kiralama Sözleşmesi


ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI

Kiracı, Kiralananı Tahliye Ettiğinde Anahtar Teslimini İspatla Mükelleftir.

Kiralanan Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. 

 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.