Yargıtay : Kiracı, Kiralananı Tahliye Ettiğinde Anahtar Teslimini İspatla Mükelleftir.

Özet; tahliye taahhüdünün verilmiş olması kiralananın mutlaka o tarihte tahliye edildiğini göstermez. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahliyenin hangi tarihte gerçekleştiği konusunda toplanmaktadır. Davacı teslim tesellüm başlığı altında düzenlenen belgeye rağmen kiralananı 15 haziran 2002 tarihinde tahliye ettiğini ileri sürerek ödenmeyen kira bedelini istemiştir. Davalı kiralananı taahhüt ettiği tarihte boşalttığını savunmuş ise de bu savunmasını kanıtlayamadığı gibi ostim vergi dairesi müdürlüğünün 4.2.2004 tarihli cevabı yazısının ekindeki davalının vergi dairesi müdürlüğüne verdiği 13.1.2004 tarihli dilekçesinde karabacak mevki yakacık köyü 8.sk.no:13 yenimahalle/ankara adresindeki dava konusu kiralanana ait iş yerini 15.12.2003 tarihi itibariyle istanbul yolu 25 km.263/3 sarayköy/kazan adresine taşıdığını beyan ettiği anlaşılmaktadır. Davalının vergi dairesine bu başvuru dilekçesi dahi davacının iddiasını doğrulamaktadır. Bu durumda taraflar arasında kira bedeli konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığına göre talep gibi karar vermek gerekir.

T.C

YARGITAY

6.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2005/9700

KARAR NO:2005/720

KARAR TARİH: 07.02.2005

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava kira bedelinin tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Mahkeme davayı ret etmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde davalının müvekkiline ait işyerinde 1.2 1998 başlangıç tarihli sözleşme ile kiracı iken 15.6.2002 tarihinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek tahliye ettiğini, 1.2.2002 tarihinde başlayan yeni dönem kirasının net 1.850.000.000.-TL olduğunu, eksik ödenen 2002 Mayıs ayı kirası ile 2002 haziran ayına ait 15 günlük kira bedeli ve işleyen faizi için icra takibi yaptıklarını, davalının kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın kaldırılmasını ve %40 icra tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı vekili ise, davanın haksız ve yersiz açıldığını 15.5.2002 tarihinde sözleşmenin sona ermesi nedeniyle karşılıklı mutabakat sonucu tahliye edildiğini, kiralarında ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece hükme esas alınan davalının imzasını taşıyan 6.2.2002 tanzim tarihli teslim tesellüm belgesinde davalı kiralananı 15.5.2002 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Davalının bu beyanına davacıda katılarak belgeyi imzalamıştır. Davacının bu şekilde belgeyi imzalamış olması diğer haklarından vazgeçtiği anlamına gelmeyeceği gibi kiralananında bu tarihte tahliye edildiği anlamına gelmez. Tahliye taahhüdünün verilmiş olması kiralananın mutlaka o tarihte tahliye edildiğini göstermez. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahliyenin hangi tarihte gerçekleştiği konusunda toplanmaktadır. Davacı teslim tesellüm başlığı altında düzenlenen belgeye rağmen kiralananı 15 Haziran 2002 tarihinde tahliye ettiğini ileri sürerek ödenmeyen kira bedelini istemiştir.

Davalı kiralananı taahhüt ettiği tarihte boşalttığını savunmuş ise de bu savunmasını kanıtlayamadığı gibi Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4.2.2004 tarihli cevabı yazısının ekindeki davalının Vergi Dairesi Müdürlüğüne verdiği 13.1.2004 tarihli dilekçesinde Karabacak mevki Yakacık Köyü 8.Sk.No:13 Yenimahalle/Ankara adresindeki dava konusu kiralanana ait iş yerini 15.12.2003 tarihi itibariyle İstanbul yolu 25 Km.263/3 Sarayköy/Kazan adresine taşıdığını beyan ettiği anlaşılmaktadır. Davalının vergi dairesine bu başvuru dilekçesi dahi davacının iddiasını doğrulamaktadır. Bu durumda taraflar arasında kira bedeli konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığına göre talep gibi karar vermek gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0266 373 20 08 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.