Kategori: İcra Hukuku

İcra Yoluyla Taşınmaz Satışı

Uygulamada, borçlu adına kayıtlı gayrimenkul üzerine konulan haczin satış işlemlerinde, mesleğe yeni başlayan avukatların sıklıkla hatalar yaptığı, bu nedenle alacağı tahsil etmeye uğraşırken müvekkilleri adına hak kayıplarına sebebiyet verdiklerini gözlemlemekteyiz. Gayrimenkul haczinde, başlangıcından sonuna...

İhalenin Feshi Şikayeti

İcra müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin feshi, mahkemeye bir “ihalenin feshi dilekçesi” verilmesiyle talep edilir. İhalenin feshi davası, ihalenin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerin icra hukuk mahkemesinde açılır. İhalenin feshi davası açma süresi, ihalenin yapılmasından...

Meskeniyet İtirazı Yargıtay HGK Kararı

HGK E 2013/12-659 K 2014/252 T.05.03.2014 İZLENECEK YOL ÖZET : Meskeniyet itirazında: Bilirkişi vasıtasıyla borçlunun sosyal durumu itibariyle münasip ev alabileceği değer tespit edilmeli, bu değer meskeniyet itirazına konu olan evin değerinden az ise,...

Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasına ilişkin Yargıtay Kararları

“…Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; icra takip dosyasında son işlem tarihinden itibaren on yıldan fazla zaman geçtiğini, takibin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek zamanaşımı nedeniyle...

İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato

Konkordato, mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması anlamına gelmektedir. İflas eden şirketin üzerinde bulunan batık borçların temizlenmesi için gerçekleştirilen Konkordato, birçok yöntemle uygulanabilmektedir. Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için...

Tasarrufun İptali Davası

İptal davasının konusu, İİK m.278,279 ve 280 uyarınca iptale tabi bir tasarruf ile borçlunun üçüncü kişiye devretmiş olduğu mal veya hak üzerinde, davacı alacaklının cebri icra yolu ile hakkını alma yetkisi elde etmesi ve...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.